Värdesäkring av livränta

– och din rätt till omprövning

 

När ett skadeärende slutligen avgjorts så fastställs en livränta som skall täcka den inkomstförlust som uppstått till följd av trafikskada, behandlingsskada eller annan skada som regleras i enlighet med Skadeståndslagen.

Dessa livräntor värdesäkras genom ett index som, sedan 2004, grundas på förändringar i prisbasbeloppet. Finansinspektionen fastställer varje år de procenttal som skadeståndslivräntan ska ändras med (www.fi.se). Konsekvensen av detta förfarande blir att du som har livränta ganska snart halkar efter i den löneutveckling som du skulle haft som oskadad. Detta eftersom löneutvecklingen under senare år har varit mycket högre än prisutvecklingen.

Finansinspektionen har i beslut FI Dnr 16-14371 meddelat för trafiklivräntor som fastställts före den 1 januari 2016 skall uppräkning ske med 0,67%, motsvarande för trafiklivräntor som fastställts under 2016 är 1,12%. Löneutvecklingen har i genomsnitt under perioden 1995 – 2015 varit 3,5%.

Eftersom en livränta oftast ska utbetalas under lång tid är det viktigt för den skadade, som uppbär livränta, att en fastställd livränta inte minskar i värde. Avsikten med den värdesäkring som görs är att den skadade skall skyddas mot att värdet av livräntan urholkas. I praktiken har såväl Högsta domstolen, NJA 2008 s. 1217, som Trafikskadenämnden, cirkulärreferat 4-2005, fastslagit att den faktiska löneutvecklingen kan vara grund för omprövning av livränta. Vidare att de årliga löneökningarna skall läggas ihop under flera år och om den beviljade livräntan understiger 90% av den skadades inkomstunderlag så föreligger rätt till omprövning.

Detta betyder att om löneutvecklingen sammantaget under flera år är högre än värdesäkringen som grundas på prisbasbelopp så når man ganska snart den punkt då livräntan understiger inkomst som oskadad med 90%. Värdesäkringen garanterar alltså inte att du som uppbär skadelivränta följer den löneutveckling du skulle haft som oskadad.

Det kan löna sig att kontakta mig. Tveka inte att höra av dig om du tror att du har rätt till omprövning.

Recommended Posts