Inkomstförlust vid personskada

– i allmänhet och för egna företagare i synnerhet

 

Det är inte helt ovanligt att man någon gång i livet råkar ut för en personskada. Denna skada kan vara av tillfällig eller bestående karaktär och kan leda till att arbetsförmågan blir nedsatt i jämförelse med tidigare. Den nedsatta arbetsförmågan kan i sin tur leda till en inkomstförlust, då man inte längre kan utföra det arbete som man har. Som utgångspunkt skall man då använda sig av de regler som finns i skadeståndslagen för att beräkna för inkomstförlusten. Hur görs beräkningen av inkomstförlust om man inte är egen företagare? Och hur går denna beräkning av inkomstförlust till om man är egen företagare?

 

Hur beräknas inkomstförlust för personer som inte är egna företagare?


Utgångspunkten inom skadeståndsrätten är att de ekonomiska förhållanden hos den som lidit skada ska återställas till samma nivå som om skadan inte inträffat. Beräkningen sker på det sätt som skadeståndslagen anger. Det betyder helt enkelt att man i varje enskilt fall får göra en genomgång av de inkomster som den skadelidande haft som oskadad och se hur mycket skadan påverkar möjligheterna att arbeta. Ersättningen för denna typ av inkomstförlust kan komma från olika håll. Exempelvis kan man erhålla ersättning från Försäkringskassan i form av sjukpenning, ersättning från försäkring som arbetsgivaren har tecknat eller ytterligare ersättning som man har rätt till enligt skadeståndsrättens bestämmelser. Alla dessa ersättningar ska tillsammans täcka inkomstförlusten. Det finns dessutom möjlighet att få ersättning om man har ansvar för hemmets skötsel och inte längre kan utföra dessa sysslor.

Det som ska ingå i inkomstunderlaget vid beräkningen är i första hand de löneuppgifter som den skadelidandes arbetsgivare tillhandahåller. Till löneuppgifterna ska även övertidstillägg, risktillägg med mera räknas in. Om detta inte ger en klar bild av inkomstförhållandena så tittar man på bransch statistik och i sista hand finns det möjlighet att använda sig av schablonbelopp. Från inkomstunderlaget dras de inkomster som den skadelidande, trots skadan, kan tillföra sig. Mellanskillnaden ersätts som inkomstförlust.

 

Hur beräknas inkomstförlust för egna företagare?


Precis som för personer som är anställda så grundas beräkningen kring inkomstförlust för egna företagare på de bestämmelser som återfinns i skadeståndslagen. Det är dock viss skillnad i vad som ska ingå i inkomstunderlaget. Ofta krävs det en genomgående undersökning av företagets verksamhet och omfattning. Ett bra sätt är att titta på företagets deklarationer från de re senaste åren. Detta kan ofta hjälpa till att visa hur stora inkomster man som företagare skulle erhålla om man inte blivit skadad.

Om man driver aktiebolag som man arbetar i så har man i regel en lön som man tar ut ifrån företaget. Det är denna lön som ska ligga till grund för inkomstunderlaget. Men som ägare av ett aktiebolag så får man även räkna in utebliven aktieutdelning i inkomstunderlaget. Detta gäller sedan ett par år tillbaka då Högsta Domstolen (NJA 2014 sid. 455) angav att även aktieutdelning ska ingå. Förutsättningarna för detta är bland annat att det är ett aktiebolag som ägs av en eller ett fåtal personer, att ägaren själv har arbetat inom bolaget samt att lön och aktieutdelning skett tidigare.

——————————-

Det är som synes inte helt lätt att fastställa inkomstunderlag och beräkna inkomstförlusten. Särskilt besvärligt är detta för egna företagare. Det kan därför löna sig att kontakta oss på LBL Advokatbyrå för hjälp med detta.

Recommended Posts