Skip to content

LBL Advokatbyrå

Personskador

Personskada

Om olyckan är framme och du skadas exempelvis i trafiken så har du oftast rätt till ersättning genom olika försäkringar.

Vid trafikolycka regleras skadan i Sverige genom trafikförsäkringen. Om du råkar ut för personskada vid felbehandling inom sjukvården, behandlingsskada, har du rätt till ersättning genom Patientförsäkringen. Om någon annan vållat dig personskada kan du få ersättning genom ansvarsförsäkring som kan finnas hos motparten. I alla dessa fall regleras din skada enligt regelverket i Skadeståndslagens 5 kapitel, där står att den som har tillfogats personskada har rätt till ersättning för:

  • kostnader,
  • inkomstförlust,
  • sveda och värk,
  • lyte eller annat stadigvarande men.


Det är därför viktigt att även du som skadad företräds av advokat som behärskar skadeståndsrätten och som tillvaratar din rätt och ser till att du får den ersättning som du har rätt till enligt lag.

Vi på LBL Advokatbyrå har mångårig erfarenhet av att biträda skadelidande vid skadereglering mot försäkringsbolag samt även vid tvist i domstol. Som erfarna specialister kan vi hjälpa dig att få den ersättning du har rätt till.

Skada i trafiken

Den som till följd av trafik med svenskregistrerat fordon orsakas personskada har, genom sin trafikförsäkring, rätt till ersättning.

Det kan tyckas enkelt att reglera men det krävs gedigen kunskap och erfarenhet för att hävda sin rätt mot det stora försäkringsbolaget.
Försäkringsbolaget är inte din medpart, de är din motpart, därför är det viktigt att företrädas av en advokat som tillvaratar din rätt och bevakar dina intressen.

Vi kan som specialister inom området se till att du får den ersättning du har rätt till, detta är särskilt viktigt när det gäller inkomstförlust.

Om du som egen företagare (både enskild näringsidkare och innehavare av mindre aktiebolag) blir skadad med inkomstförlust som följd krävs en advokat med särskild kunskap om inkomstförlust för egna företagare. Denna kompetens hittar du hos oss, då vi har mångårig erfarenhet av att beräkna inkomstförlust för egna företagare och jag vill särskilt framhålla den fördel det är att byrån har en ekonomisk kompetens som få andra advokatbyråer har.

Vi biträder såväl vid utomrättslig (dvs. utanför domstol) skadereglering som vid tvist i domstol mot försäkringsbolag.

Alla försäkringsbolag har frivilligt åtagit sig att i de flesta fall ersätta kostnaden för advokat upp till den timkostnadsnorm som tillämpas vid rättshjälp. Arvode därutöver debiteras av advokatbyrån. Se allmänna villkor.

Vid tvist i domstol har de flesta en rättsskyddsförsäkring som täcker största delen av arvodet utifrån timkostnadsnormen, överskjutande belopp debiteras av advokatbyrån. Se allmänna villkor.

Behandlingsskada

Om du råkar ut för personskada vid felbehandling inom sjukvården (behandlingsskada) har du rätt till ersättning genom Patientförsäkringen. Även den som orsakats behandlingsskada har rätt till ersättning i enlighet med Skadeståndslagens 5 kapitel.

De flesta hemförsäkringar täcker, vid tvist, genom rättsskyddet den största delen av ombudskostnaden upp till den timkostnadsnorm som tillämpas vid rättshjälp. Arvode därutöver debiteras av advokatbyrån. Se allmänna villkor.