Skip to content

LBL Advokatbyrå

Fastigheter

Fastighetsrätt

En fastighetsaffär går inte alltid som man tänkt sig. 

Fastigheten kan visa visar sig vara behäftad med fel och brister som du som köpare inte haft anledning att räkna med. Då föreligger s.k. dolt fel och som köpare har du rätt till avdrag på köpeskillingen och i vissa fall skadestånd samt vid väsentligt fel rätt att häva köpet. Det finns också situationer då säljare av fastighet kan ha rätt att häva köpet.

I alla konflikter som kan uppstå efter ett fastighetsköp gör du alltid klokt i att så snart som möjligt kontakta oss på LBL Advokatbyrå. Vi biträder både köpare och säljare i tvister till följd av köp/försäljning av fastighet i Sverige.                         

Advokatarvodet täcks delvis av rättsskydd som de flesta har i sin hemförsäkring.

Brister i överlåtelsebesiktning:

Brister i överlåtelsebesiktning: Såväl köpare som säljare anlitar ofta en besiktningsman för att inhämta en besiktning av fastigheten inför en överlåtelse. Denna besiktning ligger till grund för köparens fortsatta undersökning av fastigheten och i förlängningen ansvarsfördelningen mellan säljare och köpare. Vad som står i besiktningsprotokollet är således en mycket viktig information som båda parter har förlitat sig på. Trots det händer det att besiktningsprotokollet har brister som gör att fastigheten trots allt inte är i det skick som parterna haft att förvänta. Om bristerna i besiktningsprotokollet beror på vårdslöshet från besiktningsmannens sida kan han/hon hållas ansvarig för den ekonomiska skada som försummelsen inneburit. 
Advokatbyrån biträder både köpare och säljare som vill ställa besiktningsman till svars för en bristfällig besiktning. Besiktningsmannen har normalt en ansvarsförsäkring som ersätter skadan.

Advokatarvodet täcks delvis av rättsskydd som de flesta har i sin hemförsäkring.

Köp / Försäljning av fastighet

Köp/försäljning av fastighet: Ett fastighetsköp är för de flesta människor den största affär man gör i sitt liv, trots det genomförs denna ”once in a lifetime” affär ofta utan tillräckligt underlag och information om det rättsliga läget.

Detsamma gäller förvärv av kommersiella fastigheter där det är än mer viktigt att göra en ordentlig genomgång, en så kallad du diligence (dd).

LBL Advokatbyrå utför due diligence vid såväl fastighets- som bolagsförvärv till fast pris. Kontakta oss för offert.