Skip to content

LBL Advokatbyrå

Avtal & Övrigt

Avtal & Övrigt

Utöver ersättningsrätt och fastighetsrätt arbetar vi på advokatbyrån med följande:

  • Lena B Larsson åtar sig uppdrag som medlare enligt Föräldrabalken, i vårdnads- och umgängestvister.
  • Beräknar underhåll till barn vars föräldrar inte sammanbor och upprättar avtal om detta.
  • Upprättar affärsrättsliga avtal såsom lokalhyresavtal, överlåtelseavtal, kompanjonsavtal.
  • Upprättar köpeavtal för lös egendom såsom köp av bostadsrättslägenhet, byggnad på ofri grund etc.
  • Upprättar köpeavtal för fast egendom såsom köp av hus, mark etc.

Åtar oss uppdrag som målsägandebiträde för brottsoffer.

  • Agerar som ombud i tvistemål, dvs. konflikter som avgörs i domstol.

Kontakta oss om du behöver hjälp i någon juridiskt angelägenhet.

Finansiering

I många ärenden så finns möjlighet att få advokatkostnaden täckt av ett försäkringsbolag antingen helt och hållet som vid personskada till följd av trafik eller till stor del som vid tvister där rättsskydd kan användas. Ibland kan det vara möjligt att erhålla rättshjälp från staten.

I övrigt tillämpar vi timtaxa och för vissa ärenden har vi ett fast arvode. Innan vi påbörjar ett ärende så informerar vi om vad som gäller i det enskilda fallet.

Från och med den 11 januari 2016 finns Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Konsumenttvistnämnden är en godkänd nämnd för alternativ tvistlösning enligt lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden.
Konsumenttvistnämnden prövar tvister som uppstått efter den 11 januari 2016.
Innan tvisten hänskjuts till nämnden måste försök ha gjorts till en överenskommelse i godo. För mer information hänvisas till Advokatsamfundets hemsida. www.advokatsamfundet.se

 

RING OSS
044-217260
eller