Rätten till kostnadsfritt ombud vid personskada i trafik

 

Vid personskador till följd av trafik så gör försäkringsbolaget en skadereglering i syfte att utreda skadan. Det handlar om att återställa den skadelidandes ekonomiska situation till hur den såg ut innan skadan skedde. Det kan till exempel gälla bortfall av inkomst. Dessutom finns det möjlighet till ekonomisk kompensation vid sveda och värk eller vid bestående besvär. För att skaderegleringen ska gå rätt till och för att den som råkat ut för personskada ska kunna känna att denne får sina intressen tillgodosedda på bästa sätt så finns det en möjlighet att som skadelidande anlita ett juridiskt ombud som bekostas helt av försäkringsbolaget. Det juridiska ombudet kommer att vara med hela vägen och säkerställa att skaderegleringen går till på rätt sätt.

 

Hur kommer det sig att försäkringsbolaget bekostar det juridiska ombudet?

År 1988 upphörde den lagstadgade rätten till rättshjälp vid personskador till följd av trafik. I samband med detta beslutade försäkringsbolagen att frivilligt stå för alla skäliga ombudskostnader för den skadelidande. Denna ersättning för ombudskostnader har ingen maxgräns och den som drabbats av personskada behöver inte heller betala självrisk för detta. Den juridiska hjälp som den skadelidande får hamnar alltså utanför det generella rättsskydd som ingår i en villa- eller hemförsäkring.

 

Varför behöver du ett juridiskt ombud vid skadereglering?

Vid personskada till följd av trafik kan det vara svårt för dig som skadelidande att överblicka skadorna och framföra dina anspråk. Det är viktigt att understryka att försäkringsbolaget är motpart till dig som skadelidande och ett juridiskt ombud kommer då att kunna säkerställa den rätt som du som råkat ut för personskada har. Dessutom hjälper ett juridiskt ombud till att snabba på processen vid skadereglering utan att rättssäkerheten blir lidande.

När ett juridiskt ombud är med vid skaderegleringen så finns det en uppdelning av arbetsuppgifter mellan ombudet och försäkringsbolaget. Denna arbetsfördelning är framtagen i en promemoria av Sveriges advokatsamfund och Sveriges försäkringsförbund och ska underlätta arbetet. Uppdelningen leder även till minskade kostnader och arbetsbörda för parterna samtidigt som skaderegleringen skyndas på. Det går naturligtvis att avvika från denna uppdelning om du som skadelidande så önskar eller om det finns omständigheter som gör att annan arbetsfördelning är att föredra. Vanligtvis är inte detta något problem eftersom ombudet och försäkringsbolaget för en dialog med varandra.

Det är viktigt att understryka att det juridiska ombudet ska se till dig som skadelidande och dina intressen. Om du inte godkänner arbetsfördelningen mellan ombudet och försäkringsbolaget så måste ombudet följa dina instruktioner. Det råder alltså, precis som vanligt, en lojalitetsplikt för ombudet i förhållande till dig som klient.

Det kan därför löna sig att kontakta oss på LBL Advokatbyrå för hjälp med detta.

Recommended Posts