Skip to content

LBL Advokatbyrå

Advokat Hässleholm

LBL Advokatbyrå är den personliga advokaten för dig i Hässleholm

– LBL advokatbyrå AB ägs och drivs av advokat Lena B Larsson som har långt erfarenhet av advokatyrken.

– LBL advokatbyrå är inriktad på fastighetsrätt, skadeståndsrätt, brottmål, målsägandebiträdesförordnanden, avtal och övriga tvistemål

– LBL advokatbyrå är din personliga advokat i Hässleholm med enbart klientens behov i centrum. Advokat Lena B Larsson har varit verksam som advokat i 26 år och har lång erfarenhet. LBL Advokatbyrå är en advokat i Hässleholm som alltid står på din sida.

– LBL Advokatbyrå arbetar med klienten i centrum och har ett personligt bemötande av varje klient. Advokat Lena B Larsson har lång erfarenhet och ett upparbetat kontaktnät genom samarbeten med bl. a. Villaägarnas Riksförbund och personskadeföreningen NRH.

– LBL Advokatbyrå har kontorgemenskap med tysktalande advokat.

Personskada

Om olyckan är framme och du skadas exempelvis i trafiken så har du oftast rätt till ersättning genom olika försäkringar, LBL Advokatbyrå hjälper till att kontakta ditt försäkringsbolag.

Vid trafikolycka regleras skadan i Sverige genom trafikförsäkringen. Om du råkar ut för personskada vid felbehandling inom sjukvården, en så kallad behandlingsskada, har du rätt till ersättning genom Patientförsäkringen. Om någon annan vållat dig personskada kan du få ersättning genom ansvarsförsäkring som kan finnas hos motparten. I alla dessa fall regleras din skada enligt regelverket i Skadeståndslagens 5 kapitel, där står att den som har tillfogats personskada har rätt till ersättning för: 

– kostnader
– inkomstförlust
– sveda och värk
– lyte eller annat stadigvarande men

Det är därför viktigt att även du som skadad företräds av advokat som behärskar skadeståndsrätten och som tillvaratar din rätt och ser till att du får den ersättning som du har rätt till enligt lag. Advokat Lena B Larsson har mångårig erfarenhet av att biträda skadelidande vid skadereglering mot försäkringsbolag i Sverige samt även vid tvist i domstol. Som erfaren specialist kan advokat Lena B Larsson hjälpa dig att få den ersättning du har rätt till. Vi står på din sida genom hela processen.

Skadad i trafiken & behandlingsskador

Den som har orsakats av personskada i trafiken med ett svenskregistrerat fordon har genom sin trafikförsäkring rätt till ersättning. Om du skadas i trafiken i annat EU land har du också rätt till ersättning.

Det kan tyckas enkelt att reglera men det krävs gedigen kunskap och erfarenhet för att hävda sin rätt mot det stora försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget är inte din medpart, de är din motpart, därför är det viktigt att företrädas av en advokat som tillvaratar din rätt och bevakar dina intressen. Lena B Larsson är advokat i Hässleholm och är specialist på detta och ser till att du får den ersättning du har rätt till. Detta är särskilt viktigt när det gäller inkomstförlust. Om du som egen företagare (både enskild näringsidkare och innehavare av mindre aktiebolag) blir skadad med inkomstförlust som följd krävs en advokat med särskild kunskap om inkomstförlust för egna företagare. Denna kompetens hittar du hos LBL Advokatbyrå, då vi har mångårig erfarenhet av att beräkna inkomstförlust för egna företagare.

Advokatbyrån biträder såväl vid utomrättslig (dvs. utanför domstol) skadereglering som vid tvist i domstol mot försäkringsbolag. Vid tvist i domstol har de flesta en rättsskyddsförsäkring som täcker största delen av ombudsarvodet.

Om du råkar ut för personskada vid felbehandling inom sjukvården (behandlingsskada) har du rätt till ersättningen genom Patientförsäkringen. Även den som orsakats behandlingsskada har rätt till ersättning i enlighet med Skadeståndslagens 5 kapitel. De flesta hemförsäkringar täcker genom rättsskyddet den största delen av ombudskostnaden vid tvist angående ersättning för behandlingsskador.

 

Fastighetsrätt

Inom detta vida område är advokatbyrån inriktad på frågor som rör fel i fastighet, ansvarsfrågor för bristande besiktningar samt köp och försäljning av fastighet.

Fel i fastighet:

En fastighetsaffär går inte alltid som man tänkt sig. Fastigheten kan visa sig vara behäftad med fel och brister som du som köpare inte haft anledning att räkna med. Då föreligger s.k. dolt fel och som köpare har du rätt till avdrag på köpeskillingen och i vissa fall skadestånd samt vid väsentliga fel till och med rätt att häva köpet. Det finns också situationer då säljare av fastighet kan ha rätt att häva köpet. 

I alla konflikter som kan uppstå efter ett fastighetsköp gör du alltid klokt i att så snart som möjligt kontakta vår advokat i Hässleholm på LBL Advokatbyrå, som med sin långa erfarenhet och klienten i centrum alltid står på din sida.  

Brister i överlåtelsebesiktning

Såväl köpare som säljare anlitar ofta en besiktningsman för att inhämta en besiktning av fastigheten inför en överlåtelse. Denna besiktning ligger till grund för köparens fortsatta undersökning av fastigheten och i förlängningen ansvarsfördelningen mellan säljare och köpare. Vad som står i besiktningsprotokollet är således en mycket viktig information som båda parter har förlitat sig på. Trots det händer det att besiktningsprotokollet har brister som gör att fastigheten trots allt inte är i det skick som parterna haft att förvänta.

Om bristerna i besiktningsprotokollet beror på vårdslöshet från besiktningsmannens sida kan han/hon hållas ansvarig för den ekonomiska skada som försummelsen inneburit. Advokatbyrån biträder både köpare och säljare som vill ställa besiktningsman till svars för en bristfällig besiktning.                                                                                                                                                                                                                 

Köp/försäljning av fastighet:

Ett fastighetsköp är för de flesta människor den största affär man gör i sitt liv, trots det har advokatbyrån erfarit att denna ”once in a lifetime” affär ofta genomförs utan tillräckligt underlag och information om det rättsliga läget. LBL Advokatbyrå kan med sin långa erfarenhet se till att fastighetsaffären blir korrekt genomförd.

Avtal & övrigt

Utöver ersättningsrätt och fastighetsrätt har vår advokat i Hässleholm lång erfarenhet av följande:

 

– Uppdrag som medlare enligt Föräldrabalken i vårdnads- och umgängestvister.

– Beräknar underhåll till barn vars föräldrar inte sammanbor och upprättar avtal om detta.

– Upprättar affärsrättsliga avtal såsom lokalhyresavtal, överlåtelseavtal, kompanjonsavtal.

– Upprättar köpeavtal för lös egendom såsom köp av bostadsrättslägenhet, byggnad på ofri grund etc.

– Upprättar köpeavtal för fast egendom såsom köp av hus och mark.

– Åtar oss uppdrag som målsägandebiträde för brottsoffer.

– Agerar som ombud i tvistemål – dvs. konflikter som avgörs i domstol.

– Försvarsuppdrag i brottmål.